Net Design Shop : Ready Shopping site

สถิติผู้ชมเว็บไซต์
Member Login                  Search :             language    :    thai engCompany Profile


  

บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด


ก่อตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549  ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต   และจำหน่ายมาตรวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ทั้งในส่วนของ มาตรวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์(Static Meter) และมาตรวัดไฟฟ้าแบบจานหมุน(Mechanic Meter) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนบริษัท  55,000,000 บาทองค์การของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยปัจจุบันองค์กร ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(MASCI/NAC) และสถาบัน AFAQ&BestCERT(THAILAND)(AFAQ/UKAS) รวมทั้งได้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานสินค้า IEC 62053-21 และ IEC 62052-11 จากสถาบัน KEMA Quality Laboratory )ประเทศฮอลแลนด์ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับใบอนุณาตแสดงเครื่องหมาย มอก. จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำให้ผ่านข้อกำหนด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้านครหลวง

 


นโยบายในการดำเนินธุรกิจ

 

ดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้น คณะจัดการองค์กร และ พนักงานทุกคน ทุกระดับ จึงได้ยึดถือและปฎิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจ คือ

 


สร้างสรรค์สินค้า


พนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นที่สร้างสรรค์สินค้าและผลิตสินค้า ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเกิดความพึงพอใจสูงสุด องค์กรมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านสินค้า/ บริการ กระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพียรพยายามพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในประเทศมุ่งสู่ความเป็นผุ้นำระดับภูมิภาค และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับโลก

 


พัฒนาต่อเนื่อง


บริษัทฯ และพนักงานทุกท่าน จะร่วมกันพัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการบริการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด เพื่อให้องค์กร ได้ก้าวไปอย่างมั่นคงในอนาคต ขณะเดียวกัน ก็พยายามหาแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง

 


เครื่องมือทันสมัย


องค์กร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตสินค้าและบริการ องค์กร ได้นำเข้าเครื่องจักรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตสินค้า

 


ใส่ใจบริการ


องค์กรและพนักงานทุกคน ทุกระดับร่วมกันตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะต่อสังคม หรือลุกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความไว้วางใจและยินดีให้เราได้มีโอกาสให้บริการ

 


องค์กรแห่งนวัตกรรม

 

องค์กร เชื่อว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากพนักงานทุกระดับ จึงดำเนินการพัฒนาทุกองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่การสรรหาพนักงานใหม่ การพัฒนาศักยภาพพนักงานปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับ การสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งกำหนดคุณลักษณะของพนักงาน ในการพัฒนาตนเอง ได้แก่

 

            Inno - people

                        เป็นคุณลักษณะของพนักงานที่เรียกว่า คนกล้า 5 ประการ ได้แก่ กล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูดกล้าทำ กล้าเสี่ยงกล้าริเริ่ม และกล้าเรียนใฝ่รู้

 

            Inno - leader

                        เป็นคุณลักษณะของพนักงานระดับบริหาร ที่เพิ่มความเป็นผู้นำ 3 ประการ ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง ด้วยการทำเป็นแบบอย่าง

 


กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • การไฟฟ้านครหลวง
  • การไฟ้าฝ่ายผลิต
  • อาคารชุดพักอาศัย อพาร์ทเมนท์
  • ศูนย์การค้าที่ต้องการระบบจัดการมิเตอร์ไฟ ที่สะดวกและทันสมัย เป็นต้น

 


พันธมิตรกับคู่ค้า

 

องค์กรเชื่อมั่นว่าทุกฝ่าย ทั้งเรา คู่ค้า และลูกค้า เป็นผู้ช่วยให้ธุรกิจของเราไปถึงปลายทางของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเราจึงไม่ได้พูดแค่ความร่วมมือในลักษณะ 1 ต่อ 1 เท่านั้น หากแต่มองไกลไปถึง Multi Parter 

 


นโยบายสิ่งแวดล้อม


เพื่อให้การดำเนินงานใน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

 

1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม ปรับปรุง กระบวนการผลิต และกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆโดยมุ่งเน้น การปกป้อง และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น 
4. สนับสนุนทรัพยากรทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
5. ทบทวนและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ